กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางกรรณิกา  แก้วเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางไปรยา  หอมหวาน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นางรัตติกาล  สีแตง

 

 

นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส

นางอโณทัย  เจตน์สดุ

นางสาวอภิญญา  ประสมศรี

 

นางสาวณัฐกุล  เทพนาค

นางสาวนภจันทร์ ปากสมุทร