กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอโณทัย  เจตน์สดุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางรัตติกาล  สีแตง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส 

นางไปรยา  หอมหวาน

 

 

นางสาวอภิญญา  ไชยภูมิสกุล

นางสาวสริตา  ฉิมพาลี

นางสาวอรณี พิมพ์สอาด
นางสาวสรีธร  ทับยูง
  Angel Candido Jr. Salve
  Remigia Jr. Salve