กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอโณทัย  เจตน์สดุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางรัตติกาล  สีแตง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางกรรณิกา  แก้วเจริญ

นางไปรยา  หอมหวาน

 

 

นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส

นางสาวอภิญญา  ประสมศรี

 

นางสาวกัญญาณัฐ บานแย้ม

  Angel Candido Jr. Salve
  Remigia Jr. Salve