กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสาวอรอนงค์  ทวีบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสุรชิต  ชูแสง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางศุภิสรา  อนุชน

 

นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี

นางสาวดวงเดือน  นาโพธิ์

นางสาวพัชรี  เพชรพูล

 

นางสาวนวลหง  บุญเทียม

 

นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา

 

นางสาวปณิชา  ตันเสถียร

 

นายเอกพจน์  สมนาม

 

นายปิยะพล พวงบุบผา