วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พร้อมด้วย นายกิตติชัย มาทอง และนางสาวณัฐญา คนคล่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเรียนการสอนที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง มหัศจรรย์จากผักบุ้งทะเล
ทางโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ต้องขอขอบพระคุณคณะศึกษาดูงานทุกท่านที่ให้ความสนใจ มา ณ โอกาส นี้