ผู้บริหารโรงเรียน

นายเทิดศักดิ์  แสงศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายกิตติชัย  มาทอง

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฐญา คนคล่อง

รองผู้อำนวยการ

นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

นายธนสมบัติ ชูเนิียม

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอโณทัย  เจตน์สดุ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน