ผู้บริหารโรงเรียน

นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายกิตติชัย  มาทอง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐญา คนคล่อง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรอนงค์  ทวีบุตร

 ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา

ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายธนสมบัติ ชูเนิยม

ครู ค.ศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวชนิตา  ปานรอด

ครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล