ประวัติโรงเรียน

               

          โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 32 ไร่ 80.5 ตารางวา เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีจุดกำเนิดจากคณะกรรมการอำเภอ อันประกอบด้วย ข้าราชการและผู้นำชุมชน ซึ่งได้รวมกันจัดหาที่ดินสำหรับจัดสร้างโรงเรียน โดยติดต่อขอตั้งโรงเรียนกับกรมวิสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ได้เป็นผู้บริจาคเงินจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 ห้องพักครูซึ่งเป็นอาคารเรียนรูปกาชาด

          จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตามประกาศลง วันที่ 31 มีนาคม 2508  หม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ขอใช้ชื่อว่า "โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงเนื่องบุรีนวราษฎร์ ผู้เป็นมารดาของท่าน โดยโรงเรียนได้ เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 เป็นต้นมา

คุณหญิงเนื่องบุรีนวราษฐ์

          ปี พ.ศ.2520 ได้มีการยุบรวมโรงเรียนชะอำ (โรงเรียนประถม) เข้ากับโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จึงทำให้พื้นที่โรงเรียน แยกเป็น 2 แปลง มีถนนคั่นกลางแปลงที่หนึ่งติดถนนเพชรเกษม เรียกว่า ฝั่งเพชรเกษม แปลงที่ 2 คือโรงเรียนชะอำเดิม ซึ่งติดถนนนราธิป เรียกว่า ฝั่งนราธิป

          ปี พ.ศ.2536  ได้ย้ายนักเรียนที่เรียนอยู่ที่อาคารฝั่งนราธิป มาเรียนอยู่รวมกันที่ฝั่งเพชรเกษม เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการแล้วได้ปรับปรุงฝั่งนราธิปให้เป็นอาคารพักค้าง และเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ทั้งของโรงเรียนและของชุมชน

          ปี พ.ศ.2538  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพานิชยกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ปี พ.ศ.2546  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

          ปัจจุบัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.เขต10 กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ปีการศึกษา 2546 เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 , หลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 เปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปวช. ได้ยกเลิกการเรียนการสอน) เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบัน