กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนคร  จงอนุรักษ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสาวอภิญญา  ประสมศรี 

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์

รองหัวหน้างานแนะแนว

 

 นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์

หัวหน้างานห้องสมุด