กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนคร  จงอนุรักษ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอภิญญา  ไชยภูมิสกุล

รองหัวหน้างานแนะแนว