กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

นางสุมลฑา  ปานมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นางสุชาดา  มาทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางอรทัย  วันเต็ม 

 

นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน

 

นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์

 

นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง