กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสุชาดา  มาทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางอรทัย  วันเต็ม 

 

นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์

 

นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง

 

 นางสาวผุสชา นิลเถื่อน