พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม