กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรัชนี  สิบธง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาววิลาวัลย์  วรรณา

 

 

นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์

 

นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์

 

นางสาวปุญญ์ศศิณัฐ  ซังเรือง