วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ผลิตนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีวินัย  คุณธรรม  มีจิตอาสา  เป็นที่ศรัทธาของชุมชน  และพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา

 สร้างคนให้มีปัญญา พลานามัย และคุณธรรม