พันธกิจ

  • พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  • ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
  • พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  และการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

เป้าประสงค์

  • ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดีของสังคม
  • โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม