กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นายสรพงษ์  ดุษฎีกุลวิวัฒน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวอัสนา  ปลอดโปร่ง

นางสาวรัชชุมา   แสนอุบล

 

นางสาวชนิตา  ปานรอด