กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวรัชชุมา   แสนอุบล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวอัสนา  ปลอดโปร่ง

นางสาวชนิตา  ปานรอด

 

นางสาวภูริชญา นิ่มนวล    

นางสาวรฎาวดี ศรีสิริเล็ก