กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวอัสนา  ปลอดโปร่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวชนิตา  ปานรอด

นางสาวภูริชญา นิ่มนวล  

นางสาวรฎาวดี ศรีสิริเล็ก

นางสาวปาจรีย์  อัครสกุลภิญโญ