กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ว่าที่ ร.ต.ประดับเพชร  ภูเงิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นายนคร  จงอนุรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายภานุพงษ์  มาทอง

 

 นายจิรายุ  จงอนุรักษ์