กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางพจนารถ  ระยะกุลชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายธนสมบัติ  ชูเนียม

 

นายสมประสงค์  คงจันทร์