กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางพจนารถ  ระยะกุลชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นายธนสมบัติ  ชูเนียม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว

 

นายสมประสงค์  คงจันทร์