กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวกัณฐิมา  เมธาประสิทธิ์ 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์ 
 

นางสาวชนัธทิตา  หอมลำดวน