กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสิทธิพร  สกิดใจ

   

นางสาวกัณฐิมา  เมธาประสิทธิ์

นางบุษยา  บุญนิยม

 

นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์