จำนวนนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ชาย หญิง จำนวน นร. รวม รวม
ม.1/1 16 25 41 203
ม.1/2 21 19 40
ม.1/3 28 13 41
ม.1/4 23 17 40
ม.1/5 20 21 41
ม.2/1 6 28 34 157
ม.2/2 9 23 32
ม.2/3 18 11 29
ม.2/4 19 12 31
ม.2/5 20 11 31
ม.3/1 11 22 33 157
ม.3/2 11 23 34
ม.3/3 21 11 32
ม.3/4 19 10 29
ม.3/5 17 12 29
 
ม.4/1 15 25 40 159
ม.4/2 19 24 43
ม.4/3 15 23 38
ม.4/4 15 23 38
ม.5/1 21 23 44 142
ม.5/2 22 21 43
ม.5/3 12 17 29
ม.5/4 11 15 26
ม.6/1 11 24 35 118
ม.6/2 20 16 36
ม.6/3 10 13 23
ม.6/4 13 11 24
รวม ชาย 443  ม.ต้น 517
รวม หญิง 493 ม.ปลาย 419
รวมนักเรียนทั้งหมด  936