แผนผังเว็บไซต์

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม
 

พันธกิจ

  • พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  • ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
  • พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  และการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

เป้าประสงค์

  • ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดีของสังคม
  • โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ผลิตนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีวินัย  คุณธรรม  มีจิตอาสา  เป็นที่ศรัทธาของชุมชน  และพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา

 สร้างคนให้มีปัญญา พลานามัย และคุณธรรม