กิจกรรมโครงการอบรมบริการวิชาการผลิตฑ์สุขภาพ CPR และ AED