กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2565