วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พร้อมคณะฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1